Algemene voorwaarden Cook & Boon coffeeroasters

Jouw verse koffiebonen bestellen bij Cook & Boon coffeeroasters gaat eenvoudig en snel. Lees hieronder de algemene voorwaarden waarmee we werken. 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES


Bedenktijd
: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Bestelling: een door de consument geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere producten.
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Koper;
Koopprijs: de op de website of in de koffiebranderij vermelde prijs van een product inclusief de BTW.
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de verkoper ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst: de bestelling die door de verkoper als zodanig is geaccepteerd.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Product: een door verkoper op de website of in de koffiebranderij ter verkoop aangeboden product van Cook & Boon.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Website: www.cookboon.com

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
COOK & BOON COFFEEROASTERS
Mijkenbroek 1
4824 AA Breda
Nederland
Bovenstaande is tevens bezoekadres

Webshop: www.cookboon.com
E-mailadres: info@cookboon.com
KVK-nummer: 20115782
BTW-identificatienummer: NL813432406B01

Telefoonnummer: +31(0)76 5876614
Telefonisch bereikbaar: maandag – vrijdag (09.00 – 17.00 uur)
ARTIKEL 3 – HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De verkoper gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

 •  de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de gedragscodes waaraan de verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De verkoper zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de door verkoper verkochte voedingsmiddelen tevens de producten genoemd in artikel 8.

Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.

Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het modelformulier, welke te vinden is op onze website. Nadat de koper
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de koper na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 6 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de verkoper of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

ARTIKEL 7 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
De verkoper kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 •  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die kunnen bederven of verouderen, zoals voedingsmiddelen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • Workshops, waarvan de datum verstreken is. De koper krijgt tweemaal de kans om de workshop opnieuw te boeken, mocht dit dan nog steeds niet plaats hebben kunnen vinden dan vervalt de boeking. En is het betaalde bedrag enkel nog in te wisselen tegen producten. Het bedrag wordt niet gecrediteerd.


ARTIKEL 8 – WIJZE VAN AFLEVERING EN LEVERINGSDATA
Aflevering vindt plaats door een door verkoper aangewezen vervoerder.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Na totstandkoming van de overeenkomst zal de verkoper de producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen verzenden naar het door koper opgegeven adres, mits de volledige koopprijs door verkoper is ontvangen indien de koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Overeengekomen leveringsdata worden door verkoper zoveel mogelijk in acht genomen. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan verkoper verstrekte gegevens. Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst bericht. Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de producten gaat op koper over vanaf het moment van bezorging.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de verkoper.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS EN BETALING
De op de website vermelde prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief de belasting toegevoegde waarde (btw) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de bestelling en bij het bevestigen van de overeenkomst zal de totaal verschuldigde koopprijs worden weergegeven.

Verkoper kan de op de website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

Betaling vindt plaats via de op de website weergegeven mogelijkheden en dient uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van het product te geschieden.

De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de koper aan verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de verkoper mede te delen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de verkoper schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De verkoper is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
• De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de verkoper en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 11 – DUURTRANSACTIES
Opzegging
De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn één maand.

De koper kan de genoemde overeenkomsten:

• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de verkoper voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag stilzwijgens verlengd worden. De koper mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING
De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een koper zich allereerst te wenden tot de verkoper. Een klacht schort de verplichtingen van de verkoper niet op, tenzij de verkoper schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de verkoper, zal de verkoper naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.

ARTIKEL 14– TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden kunnen door verkoper van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de website geplaatst. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat koper gebruik maakt van de website. Indien koper de algemene voorwaarden niet kan raadplegen via internet, zal verkoper op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan koper toezenden.

Deze algemene voorwaarden, die door verkoper online beschikbaar zijn gesteld op de website zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper met betrekking tot het gebruik van de website, waaronder koop/verkoop van een product op of via de website en of in de koffiebranderij.

FOR PEOPLE
WITH TASTE

Wij blijven onszelf, doen wat we beloven en varen onze eigen koers. Dat doen we vol trots in onze branderij in Breda, waar we niet alleen durven, maar ook meteen doen. En lukt iets niet, dan lachen we er samen om en leren ervan. We hebben ons bedrijf gebouwd op eerlijkheid en transparantie. We staan open voor kritiek, al krijgen we die vrij weinig.

 Al 30 jaar zijn Paul en Frank Merkus obsessief bezig met de perfecte espresso. Er was nog geen internet, een barista bestond nog niet en Latte was als je verkering ver weg woonde. We hadden maling aan de grote koffiebranders en gingen met een kleine Probat brander het avontuur aan. Experimenteren en ontdekken om de beleving van koffie te verbeteren. En dat blijven we doen. Met een team vol koffiegekken die met dezelfde liefde de allerbeste koffiebonen branden en nieuwe blends ontdekken. For people with taste.

COOK & BOON
& BONO

‘De koffie van Cook & Boon is voor mij toch wel de ideale afsluiter van een lunch of diner, maar hoe is de samenwerking ontstaan:

Ik heb Frank & Paul (Cook & Boon) leren kennen in de periode dat ik bij Inter Scaldes aan de slag ging als restaurant manager. Wat me gelijk opviel was de gedrevenheid en de bereidheid om van hun koffiebonen uiteindelijk de beste koffie te maken.

Dit door de militaire precisie waarmee ze altijd de koffiemachines afstellen in samenspraak met ons, maar ook de bereidheid waarin in ze klaar staan om een koffie- en/of baristatraining  te geven in hun Barista Academy in Breda of op locatie. 

Toen wij begin 2020 Salon de Provence in Breda overnamen was er dan ook geen twijfel of we voor Cook & Boon moesten gaan. Samen hebben we de verschillende koffieblends geproefd. Voor ons was uiteindelijk de Bio fairtrade de meest uitgebalanceerde after lunch- en/of  diner koffie. 

De service is erg persoonlijk en ze zijn altijd bereid om met je mee te kijken om je koffieplan naar een nog hoger niveau te brengen. Natuurlijk is het ook erg fijn dat het een Bredase branderij is. We proberen toch de meeste leveranciers zo lokaal mogelijk te vinden.’