Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden om zakelijk te kunnen bestellen bij Cook & Boon coffeeroasters. We werken graag op een prettige en transparante manier samen. 

1. Algemeen

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
1.3 Indien onze contractpartner een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden of de onderdelen daarvan die voor onze contractpartner onredelijk
bezwarend zijn en dus voorkomen op de lijst als bedoelt in art. 6.236 BW, dan wel overigens in strijd zijn met
bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing.
1.4 De rechten en verplichtingen die uit de met onze contractpartner gesloten en te sluiten overeenkomst(en) voortvloeien en waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken, kunnen door hem niet dan met onze toestemming aan derden worden overgedragen. op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang
van rechtswege.

2. Aanbiedingen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of onze aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten, zijn zij vrijblijvend en zijn wij bevoegd deze aanbiedingen binnen vijf werkdagen na aanvaarding daarvan door onze contractpartner, ter herroepen.
2.2 De door ons in welke vorm en op welke wijze dan ook verstrekte informatie met betrekking tot de door ons
aangeboden producten is zo nauwkeurig mogelijk, maar kan niet meer dan een algemene voorstelling van het
gebodene geven. Onze contractpartner moet derhalve onder andere rekening houden met de normale en/of in de
branche gebruikelijke toleranties. Met name moet hij ten aanzien van in onze catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen rekening houden met afwijkingen, al dan niet het gevolg van wijzigingen in
de toegepaste constructies en/of het productieproces. Afwijkingen ontslaan onze contractpartner niet van zijn verplichtingen uit hetgeen wat is overeengekomen. Enige aansprakelijkheid kan door ons niet worden aanvaard.

3. Overeenkomsten/Wijzigingen
3.1 Tot bewijs van de inhoud van de overeenkomst strekt onder meer de omschrijving daarvan in de door ons aan
onze contractpartner toe te zenden schriftelijke bevestiging, die binnen acht werkdagen na ontvangst daarvan
door hem voor akkoord getekend aan ons dient te worden geretourneerd. Bij gebreke van enige reactie zijdens
onze contractpartner binnen deze termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten conform de schriftelijke bevestiging.
3.2 Indien onze contractpartner na het tot stand komen van de overeenkomst wijziging en/of annulering van hetgeen wat is overeengekomen wenst, dient hij ons daarvan zo spoedig mogelijk, schriftelijk op de hoogte te stellen. Wijziging
en/of annulering is slechts mogelijk indien ook wij daarmee instemmen. Het risico in verband met mondeling c.q. telefonisch opgegeven wijziging en/of annulering rust op onze contractpartner, tenzij wij de betreffende wijziging
schriftelijk hebben bevestigd.
3.3 a De extra kosten in verband met een wijziging, van welke aard dan ook, komen voor rekening van onze contractpartner. Indien onze contractpartner de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden ons volledig schadeloos te stellen voor al onze kosten en verliezen daaruit voortvloeiend.

4 Prijzen/prijsopgaven
4.1 Prijzen luiden in Nederlandse valuta, exclusief B.T.W. en /of andere heffingen van overheidswege en zijn berekend exclusief de kosten van transport en/of verzending, verzekering en installatie, waaronder onder andere
te verstaan de kosten van bouwkundige werkzaamheden, hak-, breek-, en schilderwerkzaamheden. De hier
genoemde kosten komen voor rekening van onze contractpartner.
4.2 Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven hoeveelheden en gelden slechts voor zover
het aangebodene in zijn geheel wordt afgenomen.
4.3 Als prijs heeft te gelden de prijs op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien op enig
moment daarna, voordat algehele levering heeft plaatsgevonden, wijzigingen optreden in een of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook, ertoe leidend dat de overeengekomen prijs achteraf gezien hoger had moeten
zijn, zijn wij bevoegd deze kostenstijging integraal door te berekenen. Onder prijsbepalende factoren wordt in
deze onder andere verstaan: grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten, B.T.W. en andere heffingen.

5 Levering
5.1 Afhankelijk van het type product dat aan onze contractpartner moet worden geleverd, vindt levering plaats ofwel
zonder onze tussenkomst, rechtstreeks door de importeur ofwel door ons.
5.2 Indien het eerste sub. 5.1 genoemde geval zich voordoet, regelt de importeur de wijze van vervoer en rust het
risico in verband met de te leveren producten op hem. Terzake dragen wij geen enkele aansprakelijkheid.
5.3 Indien wij zelf aan onze contractpartner leveren – het tweede sub 5.1 genoemde geval – staat de wijze van vervoer
en/of verzending te onzer keuze. Het risico van de te leveren producten gaat op onze contractpartner over
op het moment dat zij op de overeengekomen plaats door ons worden bezorgd.
5.4 Indien is overeengekomen dat de te leveren producten door onze contractpartner bij ons zullen worden opgehaald, gaat het risico van deze producten op hem over op het moment dat zij bij ons te zijner beschikking
gereed staan. De producten dienen binnen 10 dagen na een daartoe strekkend bericht onzerzijds door hem te
worden opgehaald.
5.5 Indien is overeengekomen dat levering op afroep zijdens onze contractpartner zal plaatsvinden, dient deze levering
in ieder geval plaats te vinden binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Verlenging
van deze termijn – met ten hoogste 3 maanden – is slechts mogelijk na vergoeding van eventuele extra kosten
en/of na vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.
5.6 Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren.

6 Levertijd
6.1 Overeengekomen leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, ook niet indien deze termijnen door onze contractpartner uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet tijdige levering zijn wij dan ook eerst na ingebrekestelling in
verzuim.
6.2 Indien onze contractpartner ons verzoekt te leveren vóór ommekomst van de overeengekomen leveringstermijn, indien en voor zover dat althans binnen onze mogelijkheden ligt, komen de extra door ons in verband daarmee gemaakte kosten, zoals de kosten van overwerk, voor zijn rekening.


7 Installatie

Met inachtneming van het sub 4.1 bepaalde worden de door ons aan onze contractpartner geleverde producten
door ons of door een door ons aan te wijzen derde bij hem geïnstalleerd.


8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten onze wil en toedoen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van ons
kan worden verlangd, zoals: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook en
hoe ook ontstaan, werkstakingen, uitsluitend van of gebrek aan personeel, quarantaine epidemieën., mobilisatie,
staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land,, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden, al dan niet aan hem toerekenbaar, door ons ten behoeve van de uitvoering van hetgeen wat is overeengekomen ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.
Het hier bepaalde is eveneens van toepassing indien deze omstandigheden onze leveranciers of door ons ingeschakelde deskundigen betreffen.
8.2 Indien zich aan onze zijde een overmachtssituatie voordoet, zullen wij onze contractpartner daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stelen en hem berichten of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
8.3 Indien levering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden,
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling
te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen 1 week na de (ontvangst van de) mededeling als in 8.2 bedoeld.
8.4 Terzake van het door ons reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft onze contractpartner tot betaling gehouden.


9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt van vorderingen tot betaling van alle door ons aan onze contractpartner krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of
diensten, alsmede van vorderingen wegens het tekortschieten van onze contractpartner in de nakoming
van deze overeenkomsten.
9.2 Wij zin bevoegd om indien onze contractpartner met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat
om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de geleverde producten die overeenkomstig het sub 9.1
bepaalde ons eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van
de met onze contractpartner gesloten overeenkomst(en). Voor zoveel nodig worden wij beschouwd als door onze contractpartner onherroepelijk gemachtigd om de betreffende producten weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
9.3 Onze contractpartner is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Maakt onze contractpartner van
deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van (zijn) eigendomsrechten te leveren. Hij is daar tegenover eveneens
verplicht ons op ons eerst verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op betreffende derden
heeft of zal krijgen. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan
derden, op welke wijze en in welke vorm dan ook.
9.4 Indien de door ons te leveren producten bestemd zijn om te worden samengebouwd of vermengd met eigendom van derden, is onze contractpartner verplicht ons op ons eerste verzoek, zo nodig voordat levering aan hem
plaatsvindt, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen.


10 Doorverkoop

10.1 De contractpartner, groothandelaar, is gerechtigd de door ons afgeleverde producten door te leveren, doch hij is daarbij verplicht:

a. de producten niet aan andere groothandelaren of ten behoeve van groothandelaren aan derden door te leveren:
b. de producten, die door ons alleen voor grootverbruikers zijn bestemd, niet aan detaillisten door te leveren:
c. de producten niet aan personeelsinkoopverenigingen door te leveren:
d. de producten niet aan hem van wie door ons bekend is gemaakt c.q. contractpartner bericht ontving, dat zij van de ontvangst van een of meer producten zijn uitgesloten, door te leveren:
e. de producten aan grootverbruikers door te leveren tegen een verkoopprijs welke niet lager is dan de door ons vastgestelde prijs:
f. de producten aan grootverbruikers door te leveren in de originele, van ons afkomstige verpakking, zonder enige wijziging of beschadiging daarvan:
g. zich zonder uitdrukkelijke toestemming van ons te onthouden van het zodanig aanbrengen van zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen, dat daardoor het fabrieksmerk van ons niet meer zichtbaar is:
h. met diens afnemer, indien deze bedrijfsmatig handelt, bij wege van kettingbeding overeen te komen dat de sub
a t/m g genoemde verplichtingen bij doorlevering binnen Nederland moeten worden nagekomen.

11 Reclame/garantie
11.1 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dienen eventuele reclames verband houdende met zichtbare onvolkomenheden en/of manco’s in de te leveren hoeveelheid binnen acht dagen na levering c.q. uitvoering door
onze contractpartner aan ons te worden gemeld. Alle overige reclames dienen ons binnen twee weken nadat onze contractpartner eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te
hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
Reclames na verloop van een periode van één (1) jaar na levering c.q. uitvoering worden door ons niet meer in behandeling genomen. Ditzelfde geldt na verloop van een periode van drie maanden indien het occasion-producten
betreft.
11.2 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dienen de producten ten aanzien waarvan door onze contractpartner wordt gereclameerd, door hem zorgvuldig te worden bewaard en ons op ons eerste verzoek voor nader
onderzoek, door ons of door een door ons aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld.
11.3 a Reclame is niet mogelijk indien de producten afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de
branche gebruikelijke productietolerantie. Zij is evenmin mogelijk met betrekking tot onvolkomenheden in, aan
of samenhangend met het elektrisch gedeelte, de van rubber vervaardigde onderdelen of de veiligheidsventielen
van het geleverde: noch met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage.
b Reclame is evenmin mogelijk met betrekking tot afwijkingen als gevolg van van buiten komende oorzaken en/of
van enig handelen of nalaten van onze contractpartner of derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kan derhalve
niet worden gereclameerd indien de onvolkomenheden hun oorzaak vinden in onoordeelkundig of achteloos
gebruik en/of opslag: te zware belasting of onvakkundig onderhoud: reparatie werkzaamheden, veranderingen of
(ver)plaatsing zonder onze uitdrukkelijke toestemming aangebracht c.q. verricht: het niet opvolgen van de door
ons verstrekte gebruiks- en onderhoudsvoorschriften.
c Reclame is evenmin mogelijk indien het feit dat de producten niet voldoen, het gevolg is van enig voorschrift
van overheidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste constructie of materialen. Indien de technische inzichten in de branche dan wel de relevante overheidsvoorschriften zich wijzigen, kan ons
niet enkel daarom een tekortkoming worden toegerekend en heeft onze contractpartner niet enkel op die grond
het recht tot reclameren.
11.4 In geval onze contractpartner met inachtneming van het hiervoor bepaalde reclameert en zijn reclame door ons gegrond bevonden wordt, zullen wij, ter onzer keuze, de betreffende producten of onderdelen daarvan vervangen
– waarna deze ons eigendom worden en aan ons franco dienen te worden geretourneerd – of kosteloos herstellen
dan wel een prijsreductie verlenen, een en ander in overeenstemming met en beperkt tot de garantie door de
fabrikant aan ons gegeven.
11.5 Voorrijkosten, kosten van vervoer, (retour)verzending en/of opslag komen voor rekening van onze contractpartner.
De te vervangen en/of te herstellen producten of onderdelen daarvan vallen onder zijn risico.
11.6 Aan het hiervoor sub 11.4 bepaalde kan onze contractpartner geen rechten ontlenen indien en voor zover hij
jegens ons zijn betalingsverplichtingen niet volledig nakomt.

12 Aansprakelijkheid/vrijwaring
12.1 De voldoening aan onze verplichtingen uit reclame/garantie zoals hiervoor sub 11 omschreven, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten,
tenzij er aan onze kant sprake is van grove schuld of opzet: grove schuld of opzet van ondergeschikten of van anderen
in het kader van de uitvoering van het met onze contractpartner overeengekomen, door ons ingeschakeld,
daaronder niet begrepen. Meer in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten en/of onduidelijkheden in ons reclamemateriaal en/of in onze offertes of opdrachtbevestigingen.
12.2 Onze contractpartner is gehouden ons schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, ongeacht de aard en omvang daarvan, en ziet te dezer zake van regres op ons af.
12.3 In geval van aansprakelijkheid, voor zover deze door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, geldt een beperking tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot
uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag van hetgeen onze contractpartner uit hoofde van de overeenkomst aan ons verschuldigd is, zulks echter
tot een maximum van € 5.000,–.

13 Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, contant bij levering dan wel installatie of
enige andere verrichting.
13.2 Indien de uitvoering van hetgeen wat is overeengekomen zich uitstrekt over een periode langer dan een (1) maand of indien
het bedrag met het overeengekomen gemoeid, daarvoor naar onze mening in aanmerking komt, zijn wij bevoegd tussentijds of in termijnen te factureren dan wel vooruitbetaling te verlangen. Het sub 13 bepaalde, is alsdan van overeenkomstige toepassing. Het hier bepaalde geldt eveneens in geval van een gedeeltelijke levering, waaronder
mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht.
13.3 Wij zijn te allen tijde bevoegd van onze contractpartner te verlangen dat hij te onzen genoegen zekerheid stelt
voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons. Indien onze contractpartner daarom door ons verzocht, daartoe niet overgaat, zijn wij bevoegd de uitvoering van het met hem overeengekomen op te schorten.
13.4 De betalingsverplichtingen van onze contractpartner worden niet opgeschort indien en voor zover hij meent
jegens ons aanspraken geldend te kunnen maken: ook niet indien deze aanspraken samenhangen met reclame.
13.5 Onverminderd de ons verder toekomende rechten, zijn wij bevoegd om indien onze contractpartner met betaling
te laat is, ongeacht of hem dat kan worden toegerekend, over (het) achterstallige bedrag(en) een rente te heffen
van tenminste 3% boven het op dat moment geldende disconto van de Nederlandse Bank, te berekenen per
kalendermaand of gedeelte daarvan vanaf de betreffende vervaldag(en). Enige aanmaning of ingebrekestelling is
daarvoor niet vereist.
13.6 Indien wij genoodzaakt zijn een vordering uit handen te geven, komen, afgezien van onze verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daarop vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste
worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, voor rekening van onze contractpartner.

14 Opschorting/Ontbinding
14.1 Wij zijn bevoegd zonder ingebrekestelling en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden of op te schorten, indien onze contractpartner surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet: indien zijn faillissement wordt aangevraagd, of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk
wordt overgenomen. In deze gevallen is iedere vordering op onze contractpartner direct en geheel opeisbaar,
zonder dat wij tot schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
14.2 Bovenstaande geldt eveneens indien onze contractpartner jegens ons tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen.

15 Toepasselijk recht/conversie/wijziging
15.1 De overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. 15.2 De nietigheid of vernietigbaarheid in rechte van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige onverlet. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
15.3 Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

16 Geschillen
Geschillen kunnen uitsluitend worden aangebracht bij de naar normale regelen van absolute competentie bevoegde rechter te Breda.

FOR PEOPLE
WITH TASTE

Wij blijven onszelf, doen wat we beloven en varen onze eigen koers. Dat doen we vol trots in onze branderij in Breda, waar we niet alleen durven, maar ook meteen doen. En lukt iets niet, dan lachen we er samen om en leren ervan. We hebben ons bedrijf gebouwd op eerlijkheid en transparantie. We staan open voor kritiek, al krijgen we die vrij weinig.

 Al 30 jaar zijn Paul en Frank Merkus obsessief bezig met de perfecte espresso. Er was nog geen internet, een barista bestond nog niet en Latte was als je verkering ver weg woonde. We hadden maling aan de grote koffiebranders en gingen met een kleine Probat brander het avontuur aan. Experimenteren en ontdekken om de beleving van koffie te verbeteren. En dat blijven we doen. Met een team vol koffiegekken die met dezelfde liefde de allerbeste koffiebonen branden en nieuwe blends ontdekken. For people with taste.

COOK & BOON
& BONO

‘De koffie van Cook & Boon is voor mij toch wel de ideale afsluiter van een lunch of diner, maar hoe is de samenwerking ontstaan:

Ik heb Frank & Paul (Cook & Boon) leren kennen in de periode dat ik bij Inter Scaldes aan de slag ging als restaurant manager. Wat me gelijk opviel was de gedrevenheid en de bereidheid om van hun koffiebonen uiteindelijk de beste koffie te maken.

Dit door de militaire precisie waarmee ze altijd de koffiemachines afstellen in samenspraak met ons, maar ook de bereidheid waarin in ze klaar staan om een koffie- en/of baristatraining  te geven in hun Barista Academy in Breda of op locatie. 

Toen wij begin 2020 Salon de Provence in Breda overnamen was er dan ook geen twijfel of we voor Cook & Boon moesten gaan. Samen hebben we de verschillende koffieblends geproefd. Voor ons was uiteindelijk de Bio fairtrade de meest uitgebalanceerde after lunch- en/of  diner koffie. 

De service is erg persoonlijk en ze zijn altijd bereid om met je mee te kijken om je koffieplan naar een nog hoger niveau te brengen. Natuurlijk is het ook erg fijn dat het een Bredase branderij is. We proberen toch de meeste leveranciers zo lokaal mogelijk te vinden.’